Verslag jaarvergadering

21 februari 2008
Op donderdag 21 februari vond de voorjaarsledenvergadering van het St. Antoniusgilde plaats in Herberg Urena, de locatie waar in de wintermaanden op donderdagavond het vlakschieten plaatsvindt.

Er was een goede opkomst en er heerste een heel prettige sfeer. De hoofdman vertelde in zijn openingswoord dat dit de eerste vergadering was na een vol kalenderjaar sinds de oprichting. De bekers en medailles die op een tafel stonden uitgestald, waren het aantoonbaar bewijs dat het goed gaat met het gilde.“We staan fier overeind”, aldus de hoofdman “en ieder draagt daar zijn steentje aan bij. Er is een gilde opgestaan dat met het aantal leden er soms ook al bovenuit steekt”.De gebruikelijke agendapunten, zoals jaarverslag, financiën en activiteitenplanning, werden behandeld.

Tijdens de vergadering werd verslag gedaan van het gesprek van de deken-schatbewaarder en de deken-schrijver met wethouder Bos voor een perceel grond waarop het gilde een gildehuis wil realiseren. Het gilde wil graag langs de blokhut van de scouting een gildehuis bouwen.

In 2008 zullen de leden zich speciaal inzetten voor het ouderen van het zorgcentrum“Op ’t Hoogveld”. De afspraak is gemaakt dat de leden in de zomermaanden op donderdagavond er met een bewoner op de duo-fiets op uittrekken. Op 3 april gaat het gilde bij het zorgcen-trum op bezoek en ook zal men medewerking verlenen aan de avondwandeldriedaagse in september. Op zondag 25 mei vindt het Sacramentsfeest plaats met het Koningsschieten.

Op 1 juni is de grootse viering van het 75-jarig bestaan van de Kring van gilden uit het Land van Cuijk. Deze gildedag wordt gehouden in Boxmeer. Verder zal het gilde aanwezig zijn bij de jubileumviering van het St. Barbaragilde in St. Hubert en op de vrije gildedag in Maas-hees. Een ander hoogteput is de deelname aan het Landjuweel, 7 september in Oisterwijk. Ook zal het gilde aanwezig zijn op Koninginnedag, de processie naar Handel en de Aller-zielenviering. In maart zullen de leden met een interne wedstrijd het vlakschietseizoen afsluiten en in september vindt het interne kampioenschap wipschieten plaats.

Koningschieten 2011: Maria van Erp koningin van het St. Antoniusgilde

Zondag 26 juni 2011 was voor het gilde de jaarlijkse feestdag: Sacramentsdag en het koningschieten. De dag begon om 07.00 uur met de aankondiging (voorlezen van de proclamatie) door de gildebode, met ondersteuning van een tamboer, op diverse plaatsen in het dorp. Na samenkomst werd het koningspaar, koning Marcel van Erp en zijn koningin Maria, afgehaald om op te trekken naar de parochiekerk voor de Plechtige Eucharistieviering met Sacramentsprocessie. Toen het gilde door het laantje naar de kerk liep werd ter hoogte van het restaurant “De drie Burgemeesters”, waar de eigenaar Robert van Kol, die onlangs was overleden, lag opgebaard, een minuut stil gestaan om deze parochiaan een eerbetoon te bewijzen. Door halt te houden bij het restaurant, een kwartslag linksom te draaien, de vaandels te neigen en een minuut stilte te houden werd stilgestaan bij dit plotselinge overlijden en trieste gebeuren binnen de dorpsgemeenschap.

Na de viering met de Sacramentsprocessie was vóór de kerk het traditionele overvendelen, waarbij op een symbolische wijze de trouw aan de kerkelijke overheid werd bevestigd. Hierna namen de gildebroeders en–zusters deel aan een uitstekend verzorgde en smaakvolle koffietafel in Eeterij & Zalencentrum De Omhelzing, sinds kort gevestigd aan de Brink, waar alle leden van genoten. Rond 13.30 uur trok het gilde op naar de schutsboom op de Brink voor het koningschieten. Een en ander ging gepaard gaan met het uitvoeren van de gebruikelijke gilderituelen. De boom werd eerst gevrijd door de burgemeester mevr. M. Sijbers en pastoor/gildeheer R. Kerssemakers. Daarna begon het schieten. Zeer vele belangstellenden waren rond het grasveld verzameld en genoten van de spanning.

De schutters hadden 142 schoten nodig, waarvan 94 schoten raak, om de vogel naar beneden te halen. Uiteindelijk was het Maria van Erp die het laatste stukje van de vogel eraf schoot. Maria was laatstelijk de echtgenote van koning Marcel van Erp. Al haar schoten hadden de vogel geraakt. Met haar echtgenoot Marcel, de laatste koning van het gilde, aan haar zijde en de overige gildebroeders en –zusters, verklaarde koningin Marie van Erp tijdens de ceremonie luid dat zij “haar best zal doen met de hulp van God en de heilige Antonius Abt een goede koningin te zijn door het koningschap op een waardige wijze en tot eer van het gilde in te vullen, de Caert hierbij na te leven en niets te doen in het nadeel van het gilde” . De teruggetreden Koning Marcel werd Prins-gemaal van Koningin Maria. Hoofdman Jos Verbeeten mocht de koningin vervolgens het juweel omhangen. Nadat de formaliteiten voor de installatie waren verricht en de kerkklokken luidden als teken dat er een nieuwe koningin was, werd op en bij de Koninklijke tronen voor het gemeentehuis de door het Gemeentebestuur aangeboden erewijn gedronken. Na het in ontvangst nemen van felicitaties vond het teren plaats op de Brink.

Koningschieten 2010: Marcel van Erp nieuwe koning!

Wind maakt de strijd om nieuwe koning St. Antoniusgilde extra spannend. Onder stralende weersomstandigheden kon op de lommerrijke Brink van St. Anthonis het koningschieten 2010 plaatsvinden. ’s Morgens om 7 uur kondigde de deken-gildebode op diverse plekken in het dorp het koningschieten aan door het voorlezen van een proclamatie van de overheid. Na het afhalen van het koningspaar was om half 11 de Plechtige Eucharistieviering met gilde-eer.

Tijdens deze dienst was er sinds lange tijd weer een korte processie in het dorp. Het gilde, het gemengd koor en de kerkgangers namen deel aan deze “geloofsgetuigenis”. Onder de baldakijn droeg pastoor Roland Kerssemakers het Heilig Sacrement rond de Brink waarna men in de kerk terug ging voor de afsluiting van de plechtige viering. Na de overvendeling van het kerkelijk en wereldlijk gezag gebruikten de gildebroeders en -zusters een Brabantse koffietafel bij Pasta en Pesto.

Om half 2 begon de wedstrijd voor het koningschap 2010 onder belangstelling van vele dorpsgenoten en passanten. Echter, na 40 schoten, toen de vogel bijna los hing, was het de wind die de vogel deed vallen. Wie was nu de nieuwe koning: de laatste die raak schoot of de laatste schutter? Na beraad binnen de overheid en overleg met de schietcommissie werd de reservevogel geplaatst en kreeg de wedstrijd een extra spannend vervolg. Uiteindelijk streden 8 leden voor het koningschap. Bij de tweede vogel waren 89 raakschoten nodig om de vogel naar beneden te krijgen.

Na grote spanning in 17 schietronden was het de vaandrig Marcel van Erp die de vogel naar beneden schoot. Hierna volgde de inhuldiging van de nieuwe koning. Trots liet de koning Marcel zich door de hoofdman Jos Verbeeten het juweel omhangen. Koning Marcel en zijn koninging Maria, tamboer bij het gilde, zal komend jaar deze belangrijke rol bij het gilde vervullen. Zoals gebruikelijk werd de erewijn geschonken bij de tronen voor het gemeentehuis en beierden de klokken in de toren van de parochiekerk om het einde van de strijd om het koningschap en de winnaar bekend te maken.

Aansluitend volgden de felicitaties en werd de middag voortgezet met gezellig teren in de buitenlucht. A.s. zondag is het eerste officiële optreden van de nieuwe koning bij de in gebruik name en inzegening van het gildeterrein en de schietpalen.

Hetty Arts koningin van het St. Antoniusgilde in 2009

Niet één regenbui was voor het St. Antoniusgilde nodig om op zondag 14 juni 2009 op Brink het koningschieten 2009 tot een succes te brengen. Volgens traditie en overeenkomstig het bepaalde in De Caert, het huishoudelijk reglement van het gilde, vonden de dagactiviteiten plaats.

Reeds om 7 uur in de ochtend was de aankondiging van het koningschieten op diverse plekken in het dorp. De deken-gildebode, vergezeld van de tamboer waren vroeg op pad om deze bijzondere gebeurtenis aan te kondigen. Nadat het gilde het koningspaar aan huis had afgehaald werd deelgenomen aan de kerkelijke viering, een stijlvolle viering waarin alle gildeleden en het ere-lid aanwezig waren. Zowel voor als na de dienst in de kerk waren de door mevr. Bos-Peters geschonken paraplus bijzonder welkom. Een voortreffelijke Brabantse kofftietafel in “Bij de Bosjes”maakten het ochtendprogramma tot een succes.

De regen wist de gildebroeders en –zusters er niet van te weerhouden dit jaarlijkse feest te verstoren. Nadat het wereldlijk gezag in de persoon van wethouder Jeroen Willems, met een“raak-schot” de boom gevrijd had, miste de kerkelijke vertegenwoordiger, Piet van Sambeek, de vogel. Voor de weergoden geen reden om tot actie over te gaan. Goed geluimd en positief, strijdlustig ingesteld, begon de wedstrijd. Na 68 schoten was bij de winnaar bekend. Slechts 50 raakschoten waren nodig om de vogel naar beneden te krijgen. De verwachtingen werden waarheid. Geschiedenis voor en binnen het St. Antoniusgilde. Een vrouw als winnaar! Het St. Antoniusgilde mocht voor het eerst in de geschiedenis een vrouw tot koningin installeren.

Met de prins-gemaal aan haar zijde, in het bijzijn van haar zoon en haar ouders, allen lid van het gilde, verklaarde Hetty Arts-van der Zanden luid dat zij “haar best zal doen met de hulp van God en de heilige Antonius Abt een goed koningin te zijn door het koningschap op een waardige wijze en tot eer van het gilde in te vullen, de Caert hierbij na te leven en niets te doen in het nadeel van het gilde”.

Hoofdman Jos Verbeeten mocht de koningin vervolgens het juweel omhangen. Hiermede was Hetty Arts-van der Zanden de eerste koningin in de geschiedenis van het St. Antonius-gilde. Nadat de formaliteiten voor de installatie waren verricht werd op en bij de koninklijke tronen voor het gemeentehuis de ere-wijn aangeboden en genuttigd. Het St. Antoniusgilde is blij met de koningin. Aspirant koningen hebben aangekondigd de strijd om het koningschap in 2010 niet te staken. Voor de gildebroeders en–zusters was het een mooie, succesvolle viering van het Sacramentsfeest.

St. Antoniusgilde in de prijzen op NK Vlaksschieten

In het weekend van 7 en 8 maart 2009 nam een sterke groep schutters van ons gilde deel aan het Open Nederlands Kampioen- schap Vlakschieten te Boxmeer. Dit kampioenschap leverde een mooie oogst op voor een nog maar kort geleden heropgericht gilde: De prijswinnaars in de individuele instapklasse:
1e prijs: Hetty Arts
2e prijs: Noud van Lankveld

Bij de korpsen streed ons gilde mee in de D-klasse en sleepte daar de 1e en de 3e prijs in de wacht. Schutters, van harte gefeliciteerd namens alle gildebroeders en gildezusters! Zie voor de uitslagen: www.kruisboog.nl

Gildeheer Van Spreeuwel ERELID van het gilde

Donderdag 19 februari 2009 werd de voorjaarsvergadering gehouden van het gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt. Na de opening met een christelijke groet door de hoofdman heette hij alle leden welkom. Bijzonder welkom waren de donateurs die met hun vrijwillige jaarlijkse bijdrage het gilde een warm hart toedragen.

Behalve de vaststelling van de rekening 2008 en begroting 2009 werd het jaarverslag ter goedkeuring aangeboden. De Caert, het huishoudelijk reglement, werd op enkele praktische punten aangepast. Natuurlijk kwam ook de wens voor een eigen gildehuis weer ter sprake. De agenda 2009, waarin alle activiteiten voor het gilde zijn opgenomen, werd vastgesteld. Ook zullen de gildebroeders er dit jaar weer op donderdagvond met een bewoner uit het zorgcentrum “Op’t Hoogveld” op de duo-fiets op uittrekken.

Voor sluiting van de vergadering werd afscheid genomen van de gildeheer, pastoor Frans van Spreeuwel. Pastoor Van Spreeuwel was bij de voorbereiding betrokken om het slapende gilde, eind 2006, wakker te maken. Het was zijn idee om tijdens het Antoniusfeest in januari 2007, de officiële presentatie en de eedaflegging van de eerste leden in de parochiekerk van St. Anthonis te laten plaats vinden. Zoveel als mogelijk was hij bij de activiteiten van het gilde aanwezig. Hij zegende alle gilde-attributen en op het Antoniusfeest 2008 heeft hij het nieuwe vaandel ingezegend. De gildebroeders en –zusters stelden zijn aanwezigheid steeds erg op prijs. Hoofdman Jos Verbeeten vertelde dat hij bij de oprichting een geweldige steun heeft gehad van de pastoor. “Jij was een duwer van de wedstrijd. We vinden het allemaal erg jammer dat je terug moet treden. We hebben genoten van jouw charme, humor en woorden”.

Als afscheidscadeau van de gildebroeders en –zusters overhandigde de hoofdman de gilde-heer een enveloppe met €275,00. Dit bedrag was een vrijwillige bijdrage van alle broeders en zusters van het gilde. Op het voorstel van de overheid om Frans van Spreeuwel tot erelid te benoemen reageerde de aanwezigen met een langdurig applaus. De hoofdman overhandigde erelid Frans van Spreeuwel de oorkonde en hing hem de hierbij behorende sjerp om. Ook ontving hij een prachtig album waarin opgenomen foto’s van de gebeurtenissen van het gilde waarbij hij aanwezig was en een luchtfoto van het hart van St. Tunnis: Brink, kerk en pastorie met omgeving. Een luchtfoto, gemaakt en geschonken door een neef van voormalig Deken Kerssemakers.

Frans van Spreeuwel was aangenaam verrast met het erelidmaatschap en de cadeau’s. Zijn dankwoord was serieus en met humor. Iedereen genoot nog eens van zijn spontane manier van spreken. Gildeheer Frans van Spreeuwel is er van overtuigd dat hij met een dankbaar gevoel St. Tunnis kan verlaten. Het gilde hoopt het ere-lid nog vaak welkom te mogen heten.

Antoniusfeest en afscheid pastoor Van Spreeuwel

Zondag 18 januari 2009 vierde de parochie van de H. Antonius Abt te St. Anthonis het jaarlijkse Antoniusfeest. Dit jaar stond het Antoniusfeest helaas ook in het teken van het afscheid van pastoor/gildeheer Fr. van Spreeuwel. Pastoor Van Spreeuwel was bij de voorbereiding betrokken om het slapende gilde, eind 2006, wakker te maken. Het was zijn idee om tijdens het Antoniusfeest in januari 2007, de officiële presentatie en de eedaflegging van de eerste leden in de parochiekerk van St. Anthonis te laten plaats vinden. En waren de weersvooruitzichten slecht en regende het die ochtend vroeg nog pijpenstelen: om 08.00 uur was het droog en bleef het droog tot in de middag. Om 10.00 uur was een Plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de Heilige Antonius Abt te St. Anthonis waarin vanzelfsprekend ook het gilde aanwezig was.

Even voor 10 uur werdde pastoor/gildeheer bij de pastorie afgehaald en naar de kerk begeleid waar hij voorging in de Eucharistieviering. Tijdens deze viering werden de 4 in de laatste ledenvergadering aangenomen leden: Marleen Verblakt-van Erp, Ria van Erp-Weerts, Corrie Peeters-van der Weijst en Rinie Bloemen geïnstalleerd als gildebroeder of gildezuster door het afleggen van de eed van trouw. Hierna kregen zij door de hoofdman het Antoniusinsigne opgespeld. De pastoor benadrukte in zijn afscheidspreek dat hij steeds“mens onder de mensen” heeft willen zijn, pastor voor iedereen zonder uitzondering. Het door hem gekozen thema van deze afscheidsviering luidde dan ook: “om mens voor een mens te zijn zo is God in ons midden”. Pastor Frans van Spreeuwel was op deze wijze in ons midden: hij was er voor iedereen, zonder uitzondering, hij nam en had tijd voor iedereen die hem aansprak, nodig had.

Als afscheidscadeau van de parochies van St. Anthonis, Ledeacker en Oploo kreeg de pastor een cheque overhandigd van € 8.500,00. Een teken van grote dankbaarheid van en betrokkenheid met de pastor die noodgedwongen afscheid moet nemen van parochies en parochianen die hem zo lief zijn. Het was dan helemaal begrijpelijk dat de pastor zijn emoties niet kon onderdrukken. De parochianen zien hem zeer node vertrekken. Hij eindigde met de woorden: “ik houd van jullie allemaal”.

Witte bonen voor nieuwe leden op najaarsvergadering 2008

Op maandag 17 november 2008 hield het St. Antoniusgilde haar najaarsvergadering. Behalve belangrijke agendapunten als onze huisvesting en de agenda voor het komende jaar, was het belangrijkste onderwerp deze avond de stemming over de door de overheid voorgedragen aspiranten als volwaardig lid van ons gilde. Een unicum dit jaar: de meerderheid van de voorgedragenen was vrouw! Riny Bloemen bevond zich als enige man te midden van de dames Marleen Verblakt, Maria van Erp en Corrie Peters. Op het Antoniusfeest van 18 januari aanstaande zullen de nieuwe gildezusters en -broder worden beedigd.

Een ander hoogtepunt was het opspelden van de koningsspeld bij onze oude koning, Harry van Erp. De overheid reikt vanaf dit jaar namelijk jaarlijks aan de teruggetreden koning een herinneringsspeld uit dat hij als waardigheidsteken op zijn gildekostuum mag dragen; een mooi kleinood van zilversmid Noud Peters.

De avond eindigde met een gezellig samenzijn onder het genot van een goed bier (of 2, of….)

Hoofdliedendag Den Bosch

Op zaterdag 11 oktober 2008 was de overheid van het St. Antoniusgilde vertegenwoordigd op de hoofdliedendag van de Noord-Brabantse federatie van Schuttersgilden. De dag begon traditiegetrouw met een pontificale eucharistieviering voorgaegaan door de bisschop van Den Bosch, mgr. Hurkmans. Een mis in de St. Jan is altijd al indrukwekkend, maar nu helemaal met de aanwezigheid van de verschillende gildebroeders en -zusters. Het was een kleurrijk geheel.

’s Middags hebben we mogen genieten van een prima Brabantse koffietafel en vond de jaarvergadering van de fedreratie plaats. Onze eigen hoofdman Jos Verbeeten, kroop hier in de rol van voorzitter van de federatie en gaf een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op wat komen gaat. Vermeldenswaardig voor 2009 zijn het Europees Schutterstreffen in Kinrooi en de bedevaart van het bisdom naar Rome.

Na een interessante lezing over de Brabant Collectie en bijzonder leuke optredens van een tweetal Brabantse troubadours, sloten we met een gezellige borrel een geslaagde dag af.

St. Tunnis in de prijzen bij het NK Wipschieten te Oploo

Op 5 oktober 2008 sleepte het St. Antoniusgilde bij het Open Nederlands Kampioenschap Wipschieten te Oploo 2 prijzen in de wacht: Arno Rombouts won de 2e prijs in de A-klasse en het korps van St. Tunnis won de 3e prijs. Wat ging er aan vooraf?

Zondagochtend: de gild van St. Tunnis stelt zich in weer en wind op voor de kerk van Handel om de bedevaart van de St. Tunnisse parochie op te luisteren. Binnen in de kerk is het droog en gelukkig ook wat warmer en tijdens de mis wordt er al wat gefluisterd onder de gildebroeders: wie neemt vandaag deel aan het Nk Wipschieten in Oploo? Er is weinig animo met dit weer, maar 2 fanatieke schutters, Thijs en Ben, weten er nog een paar te strikken.

Een dik uur later staan Thijs, Ben, Ad en Arno in storm en regen op het schietterrein van het Matthiasgilde. Er wordt slecht geschoten en al gauw valt de spanning weg en wordt er lacherig gedaan over alle gemiste schoten. Echter, de andere schutters hebben in dit weer ook niet goed gepresteerd, dus zonder het te merken schiet St. Tunnis zich toch in de prijzen. Arno’s verbazing is groot als hij aan het eind moet afkampen om de 2e plaats en dit afkampen ook nog eens wint!

Net op het nippertje weet Oploo St. Tunnis voor te blijven en bereiken ze zowel individueel én als korps de 1e plek. Hulde voor de ware kampioenen, maar voor volgend jaar kan Ploo haar borst natmaken!!!