Koningschieten 2011: Maria van Erp koningin van het St. Antoniusgilde

Zondag 26 juni 2011 was voor het gilde de jaarlijkse feestdag: Sacramentsdag en het koningschieten. De dag begon om 07.00 uur met de aankondiging (voorlezen van de proclamatie) door de gildebode, met ondersteuning van een tamboer, op diverse plaatsen in het dorp. Na samenkomst werd het koningspaar, koning Marcel van Erp en zijn koningin Maria, afgehaald om op te trekken naar de parochiekerk voor de Plechtige Eucharistieviering met Sacramentsprocessie. Toen het gilde door het laantje naar de kerk liep werd ter hoogte van het restaurant “De drie Burgemeesters”, waar de eigenaar Robert van Kol, die onlangs was overleden, lag opgebaard, een minuut stil gestaan om deze parochiaan een eerbetoon te bewijzen. Door halt te houden bij het restaurant, een kwartslag linksom te draaien, de vaandels te neigen en een minuut stilte te houden werd stilgestaan bij dit plotselinge overlijden en trieste gebeuren binnen de dorpsgemeenschap.

Na de viering met de Sacramentsprocessie was vóór de kerk het traditionele overvendelen, waarbij op een symbolische wijze de trouw aan de kerkelijke overheid werd bevestigd. Hierna namen de gildebroeders en–zusters deel aan een uitstekend verzorgde en smaakvolle koffietafel in Eeterij & Zalencentrum De Omhelzing, sinds kort gevestigd aan de Brink, waar alle leden van genoten. Rond 13.30 uur trok het gilde op naar de schutsboom op de Brink voor het koningschieten. Een en ander ging gepaard gaan met het uitvoeren van de gebruikelijke gilderituelen. De boom werd eerst gevrijd door de burgemeester mevr. M. Sijbers en pastoor/gildeheer R. Kerssemakers. Daarna begon het schieten. Zeer vele belangstellenden waren rond het grasveld verzameld en genoten van de spanning.

De schutters hadden 142 schoten nodig, waarvan 94 schoten raak, om de vogel naar beneden te halen. Uiteindelijk was het Maria van Erp die het laatste stukje van de vogel eraf schoot. Maria was laatstelijk de echtgenote van koning Marcel van Erp. Al haar schoten hadden de vogel geraakt. Met haar echtgenoot Marcel, de laatste koning van het gilde, aan haar zijde en de overige gildebroeders en –zusters, verklaarde koningin Marie van Erp tijdens de ceremonie luid dat zij “haar best zal doen met de hulp van God en de heilige Antonius Abt een goede koningin te zijn door het koningschap op een waardige wijze en tot eer van het gilde in te vullen, de Caert hierbij na te leven en niets te doen in het nadeel van het gilde” . De teruggetreden Koning Marcel werd Prins-gemaal van Koningin Maria. Hoofdman Jos Verbeeten mocht de koningin vervolgens het juweel omhangen. Nadat de formaliteiten voor de installatie waren verricht en de kerkklokken luidden als teken dat er een nieuwe koningin was, werd op en bij de Koninklijke tronen voor het gemeentehuis de door het Gemeentebestuur aangeboden erewijn gedronken. Na het in ontvangst nemen van felicitaties vond het teren plaats op de Brink.

Koningschieten 2010: Marcel van Erp nieuwe koning!

Wind maakt de strijd om nieuwe koning St. Antoniusgilde extra spannend. Onder stralende weersomstandigheden kon op de lommerrijke Brink van St. Anthonis het koningschieten 2010 plaatsvinden. ’s Morgens om 7 uur kondigde de deken-gildebode op diverse plekken in het dorp het koningschieten aan door het voorlezen van een proclamatie van de overheid. Na het afhalen van het koningspaar was om half 11 de Plechtige Eucharistieviering met gilde-eer.

Tijdens deze dienst was er sinds lange tijd weer een korte processie in het dorp. Het gilde, het gemengd koor en de kerkgangers namen deel aan deze “geloofsgetuigenis”. Onder de baldakijn droeg pastoor Roland Kerssemakers het Heilig Sacrement rond de Brink waarna men in de kerk terug ging voor de afsluiting van de plechtige viering. Na de overvendeling van het kerkelijk en wereldlijk gezag gebruikten de gildebroeders en -zusters een Brabantse koffietafel bij Pasta en Pesto.

Om half 2 begon de wedstrijd voor het koningschap 2010 onder belangstelling van vele dorpsgenoten en passanten. Echter, na 40 schoten, toen de vogel bijna los hing, was het de wind die de vogel deed vallen. Wie was nu de nieuwe koning: de laatste die raak schoot of de laatste schutter? Na beraad binnen de overheid en overleg met de schietcommissie werd de reservevogel geplaatst en kreeg de wedstrijd een extra spannend vervolg. Uiteindelijk streden 8 leden voor het koningschap. Bij de tweede vogel waren 89 raakschoten nodig om de vogel naar beneden te krijgen.

Na grote spanning in 17 schietronden was het de vaandrig Marcel van Erp die de vogel naar beneden schoot. Hierna volgde de inhuldiging van de nieuwe koning. Trots liet de koning Marcel zich door de hoofdman Jos Verbeeten het juweel omhangen. Koning Marcel en zijn koninging Maria, tamboer bij het gilde, zal komend jaar deze belangrijke rol bij het gilde vervullen. Zoals gebruikelijk werd de erewijn geschonken bij de tronen voor het gemeentehuis en beierden de klokken in de toren van de parochiekerk om het einde van de strijd om het koningschap en de winnaar bekend te maken.

Aansluitend volgden de felicitaties en werd de middag voortgezet met gezellig teren in de buitenlucht. A.s. zondag is het eerste officiële optreden van de nieuwe koning bij de in gebruik name en inzegening van het gildeterrein en de schietpalen.

Hetty Arts koningin van het St. Antoniusgilde in 2009

Niet één regenbui was voor het St. Antoniusgilde nodig om op zondag 14 juni 2009 op Brink het koningschieten 2009 tot een succes te brengen. Volgens traditie en overeenkomstig het bepaalde in De Caert, het huishoudelijk reglement van het gilde, vonden de dagactiviteiten plaats.

Reeds om 7 uur in de ochtend was de aankondiging van het koningschieten op diverse plekken in het dorp. De deken-gildebode, vergezeld van de tamboer waren vroeg op pad om deze bijzondere gebeurtenis aan te kondigen. Nadat het gilde het koningspaar aan huis had afgehaald werd deelgenomen aan de kerkelijke viering, een stijlvolle viering waarin alle gildeleden en het ere-lid aanwezig waren. Zowel voor als na de dienst in de kerk waren de door mevr. Bos-Peters geschonken paraplus bijzonder welkom. Een voortreffelijke Brabantse kofftietafel in “Bij de Bosjes”maakten het ochtendprogramma tot een succes.

De regen wist de gildebroeders en –zusters er niet van te weerhouden dit jaarlijkse feest te verstoren. Nadat het wereldlijk gezag in de persoon van wethouder Jeroen Willems, met een“raak-schot” de boom gevrijd had, miste de kerkelijke vertegenwoordiger, Piet van Sambeek, de vogel. Voor de weergoden geen reden om tot actie over te gaan. Goed geluimd en positief, strijdlustig ingesteld, begon de wedstrijd. Na 68 schoten was bij de winnaar bekend. Slechts 50 raakschoten waren nodig om de vogel naar beneden te krijgen. De verwachtingen werden waarheid. Geschiedenis voor en binnen het St. Antoniusgilde. Een vrouw als winnaar! Het St. Antoniusgilde mocht voor het eerst in de geschiedenis een vrouw tot koningin installeren.

Met de prins-gemaal aan haar zijde, in het bijzijn van haar zoon en haar ouders, allen lid van het gilde, verklaarde Hetty Arts-van der Zanden luid dat zij “haar best zal doen met de hulp van God en de heilige Antonius Abt een goed koningin te zijn door het koningschap op een waardige wijze en tot eer van het gilde in te vullen, de Caert hierbij na te leven en niets te doen in het nadeel van het gilde”.

Hoofdman Jos Verbeeten mocht de koningin vervolgens het juweel omhangen. Hiermede was Hetty Arts-van der Zanden de eerste koningin in de geschiedenis van het St. Antonius-gilde. Nadat de formaliteiten voor de installatie waren verricht werd op en bij de koninklijke tronen voor het gemeentehuis de ere-wijn aangeboden en genuttigd. Het St. Antoniusgilde is blij met de koningin. Aspirant koningen hebben aangekondigd de strijd om het koningschap in 2010 niet te staken. Voor de gildebroeders en–zusters was het een mooie, succesvolle viering van het Sacramentsfeest.

St. Antoniusgilde huldigt koning Louis

Zondag 25 mei 2008 vierde het gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt in St. Anthonis met de parochie het feest van het H. Sacrament. Het feest begon met een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Antonius abt. Door het “nieuwe deel” onder de kerktoren trok de stoet, voorafgegaan met tamboers, de kerk binnen om deel te nemen aan de feestelijke viering, voorgegaan door gildeheer pastoor Van Spreeuwel, en met gezangen van het gemengd koor onder leiding van Jan Brouwers. Na de viering was de overvendeling van het kerkelijk en wereldlijk gezag. Voordat de leden een gezamenlijke Brabantse koffietafel nuttigden bij Bos All In werd een groepsfoto gemaakt. Na afloop van de koffietafel volgde de loting voor het schieten.

Zoals gepland begon om 13.00 uur het koningschieten op de lommerrijke Brink, een unieke locatie voor het koningschieten van een gilde. Het was dan ook niet vreemd dat vele pas-santen en belangstellenden de tijd namen om het koningschieten te volgen tot de koning bekend was. Het gilde trok drie maal rond de schutsboom om zich vervolgens rond de boom op te stellen. Hierna werd de vogel op de boom geplaatst en de vertegenwoordiger van de kerk sprak een gebed uit op voorspraak van de H. Antonius Abt.

Vervolgens werd de boom “ gevrijd” door de loco-burgemeester, wethouder Roos Aben, en de heer Jan Daamen namens de kerkelijke overheid. Hierna begon voor de leden het schieten volgens schietvolgorde. Een spannende wedstrijd met vele kandidaten voor het koningschap. Na slechts 72 schoten, waarvan 58 raakschoten, was het Louis van der Zanden die zich koning 2008 mag noemen.

Nadat de Overheid zich onder de schutsboom had beraden gaf Louis op de vraag van hoofdman Jos Verbeeten om het koningschap aan te nemen, een bevestigend antwoord. Na het afleggen van de gelofte door Koning Louis van der Zanden werd hem door de hoofdman het juweel om zijn hals gehangen en werd hij door de vaandrig overvendeld. Hierna ontving de koningin de erekrans en onder het beieren van de klokken van de St. Tunnisse kerktoren trok het gilde met het nieuwe koningspaar, koning Louis en koningin Ria, naar de 2 onlangs geplaatste koningstronen voor het gemeentehuis waarin het koningspaar kon plaatsnemen. Unieke tronen op een unieke locatie.

Hier werd de erewijn geschonken en kon het koningspaar vervolgens de felicitaties in ont-vangst nemen. Het St. Antoniusgilde zette de dag voort met het gebruikelijke teren op Sacramentsdag. Koning Louis heeft de gelofte afgelegd “een goed koning te zijn door het koningschap op een waardige wijze en tot eer van het gilde in te vullen, de Caert hierbij na te leven en niets te doen in het nadeel van het gilde”. A.s. zondag zal het St. Antoniusgilde in Boxmeer aanwezig zijn bij de viering van 75 jaar Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk.

Harrie van Erp is de nieuwe koning van het St. Antoniusgilde !

Zondag 10 juni 2007 kwamen de gildebroeders en –zusters bij elkaar voor de viering van het Sacramentsfeest. Onderdeel van die viering vormt het koningschieten, voor het St. Antoniusgilde de eerste keer na de heroprichting. Om 13.30 uur startte het koningschieten op de Brink. Bij de schutsboom aangekomen trok men drie maal rond de boom. Dit is een symbolische handeling om boze geesten te verdrijven. Loco-burgemeester, mevr. Roos Aben, loste het eerste schot en namens de kerkelijke overheid probeerde Piet van Sambeek de vogel te raken. Van oudsher werd aangenomen dat de krachten van de eenvoudige gildebroeders niet toereikend konden zijn om de hooggeplaatste vogel van eventuele kwalijke elementen te bevrijden. Zowel de wereldlijke als de kerkelijke overheid moesten zich deze zondag overgeven aan de gildebroeders. Natuurlijk zal de gildeheer in 2008 niet nalaten raak te schieten. Hierna kon volgens volgorde zoals vermeld in de Caert het koningschieten beginnen. Na 118 schoten, waarvan 77 raak-schoten, werd Harrie van Erp om 15.00 uur de eerste officiele koning van het St. Antoniusgilde in de 21eeeuw. De kerkklokken berichtten de inwoners dat de nieuwe koning bekend was. Met gejuich werd de koning door gildebroeders en –zusters en het talrijke publiek op de Brink ontvangen, temeer omdat koning Harrie, eigenaar van Novy Van Erp en Fixit-Klusmarkt, garant heeft gestaan voor het vandaag gepresenteerde hoofd-vaandel.