St. Antoniusgilde stelt de nieuwe Caert vast

22 maart 2007
Tijdens een levendige bijeenkomst hebben de leden van het St. Antoniusgilde hun nieuwe Caert (huishoudelijk reglement) vastgesteld. Nu het gilde opnieuw ontwaakt is, is er vanzelfsprekend een nieuw reglement nodig, waarin aanvullend op de wettelijk verplichte en al vastgelegde statuten, de spelregels voor de organisatie, de gebruiken en overige van belang zijnde onderdelen zijn vastgelegd.

Bij het samenstellen van deze nieuwe Caert is gebruik gemaakt van de oude reglementen uit 1684 en 1927. Gepoogd is zoveel mogelijk in stand te houden van de oude tradities en gebruiken die een broederschap kenmerken en tegelijkertijd zijn deze tradities en gebruiken ingepast in de maatstaven van onze hedendaagse maatschappij. Tevens sluiten wij in deze Caert aan op de in de afgelopen eeuwen ontwikkelde standaard-gebruiken van de Brabantse schuttersgilden, zoals herkenbaar in de regelgeving rondom het lidmaatschap, de organisatie en de diverse activiteiten van het gilde.

St. Antoniusgilde officieel toegetreden tot Kring van Schuttersgilden

3 februari 2007
Tijdens de jaarvergadering van de Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk is het St. Antoniusgilde uit St. Anthonis officieel toegelaten tot de kring. De toelating werd door alle gildes van het Land van Cuijk ondersteund, een toelating met algemene stemmen dus! Voorafgaand aan de vergadering trokken de gildes gezamenlijk door de binnenstad van Grave en woonden een Heilige Mis bij; het was een mooi en bont gezelschap van koningen en hoofdlieden in die oude vestingstad. De levendige en gezellige vergadering maakte duidelijk dat het gildewezen in het Land van Cuijk volop leeft en bruist van activiteiten; ook in 2007 !

St. Antoniusgilde officieel geïnstalleerd tijdens feestelijke bijeenkomst

14 januari 2007
De priester-dichter A.H.J. van Delft, pastoor in St. Anthonis van 1927-1956, vertelde het in de na-oorlogse jaren al: “Als Sint. Tunnis feest viert, feest de hemel mee!”. Het leek er weer op. Tussen dagen van regen, wind en storm was het die 14e januari een prachtige dag. De zonnestralen drongen tijdens de plechtige eucharistieviering door de glas-in-lood ramen van de schilder-glazenier Henri Jonas de volle parochiekerk binnen, terwijl de leden van het St. Antoniusgilde de eed aflegden. Ook burgemeester Jos Verbeeten, de grote inspirator van de heroprichting, en pastoor Frans van Spreeuwel, beiden gildebroeder, legden de eed af.

Na het planten van de gildeboom in het Antoniuspark was er een druk bezochte receptie waar vertegenwoordigers van vele gilden uit de regio en daarbuiten aanwezig waren.

Maandag 5 februari a.s. komen de leden van het gilde om 20.00 uur bij Bos bij elkaar om de officiële presentatie te evalueren. Tevens zal tijdens deze ledenvergadering gesproken worden over de activiteiten van dit jaar. Het voornemen van de overheid is om bij diverse gebeurtenissen, activiteiten en/of vieringen in St. Anthonis met het voltallige gilde aanwezig te zijn. Veel gildezilver uit vroeger tijden en het onlangs ontvangen juweel hebben inmiddels een plek gevonden in een vitrine in de hal van het gemeentehuis. Hier kan iedereen deze prachtige zilveren voorwerpen bekijken.

St. Antoniusgilde heropgericht!

2 november 2006
Op initiatief van burgemeester Jos Verbeeten van St. Anthonis is het St. Antoniusgilde nieuw leven ingeblazen. Het initiatief werd door velen enthousiast begroet en al snel bleek dat het gilde er zou komen. In een bijzonder prettige sfeer is het ingeslapen gilde vervolgens op donderdagvond 2 november 2006 wakker geworden. De officiële naam van het gilde luidt: Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt.

Het St. Antoniusgilde stelt zich ten doel, in verbondenheid met de Rooms Katholieke kerk en geïnspireerd door een christelijke geest, het gilde in stand te houden en in aanzien te doen toenemen, de gildegeest en de gildetradities in hun volle omvang en het gildewezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen. Het gilde staat ten dienste van de parochie en van de Sint Tunnisse gemeenschap en wil daarmee een bijdrage leveren aan de sociale samenhang van ons dorp. De overheid van het heropgerichte gilde heeft gevraagd om toestemming tot aansluiting bij de Kring van Schuttersgilden “Land van Cuijk”.