Antoniusfeest met beëdiging nieuw lid

[picasaView userid=”115574747566389051966″ album=”20160117 Antoniusfeest”]

Zondag 17 januari a.s. viert het St. Antoniusgilde patroonsfeest.
Om 10.30 uur is er een Plechtige Eucharistieviering in de kerk van de Heilige Antonius Abt waarin vanzelfsprekend het St. Antoniusgilde aanwezig is.
Tijdens deze viering zal het aspirant lid Gerrit Wientjes officieel geïnstalleerd worden als gildebroeder door het afleggen van de eed van trouw.
Na het afleggen van de eed krijgt de nieuwe gildebroeder het Antoniusinsigne opgespeld en is hij volwaardig lid.

De gildeheer, pastoor Norbert van der Sluis, zal tijdens de viering het nieuwe kroontje voor de koningin zegenen. Het door edelsmid Noud Peters gemaakte kroontje, een uniek zilveren kunstwerk, bevat de elementen in het zilver van het St. Antoniusgilde, zoals het Tau-teken, de groene malagiet, het beslag van de rand en zirconia’s. Ook het juweel of wel het koningsschild en de borstplaten van de leden van de overheid kennen deze elementen.

Na afloop van de Eucharistieviering zal, bij goed weer voor de kerk, de overvendeling plaatsvinden van de koning, het kerkelijke en wereldlijke gezag. Iedereen is van harte uitgenodigd in deze Plechtige Eucharistieviering aanwezig te zijn.

Aansluitend aan de Eucharistieviering is het teren (eten en drinken) voor leden. Het eten en drinken rond het Antoniusfeest stamt uit vroeger tijd.
In “De Caert”, het huishoudelijk reglement van het gilde, zijn algemene richtlijnen gegeven voor het teren. Hoe dit patroonsfeest in St. Anthonis vroeger gevierd werd lezen we in de herdenkingsuit-gave in 1977 ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de parochie van de Heilige Antonius Abt. Pater C.P.M. Goossens o.f.m. meldt daarin o.a. het volgende:
“De feestdag van de parochiepatroon werd nog na de laatste wereldoorlog als zondag gevierd. Vroeger gold hij kerkelijk als een verplichte feestdag. De eerste dag van de grote kerkelijke feesten als Kerstmis, Pasen en Pinksteren, gold bij de oudere mensen als een hoogdag, waarop het ongepast geacht werd een herberg te bezoeken. Het zondagsborreltje werd pas daags daarna gedronken. Ook de feestdag van St. Antonius werd tot het begin van de deze eeuw (=vorige eeuw) als hoogdag beschouwd. Op 18 januari werd dan de schade ingehaald. Antonius had het zijne op de 17e gehad, op de 18e werd het “varken” gevierd. Vaak kwam dan ook de familie over en werd de tijd gekort met eten en drinken en met kaartspel.”

Het Antoniusfeest op 17 januari wordt voor de leden van het St. Antoniusgilde een gezellige dag! Volgend jaar zal het gilde het tweede lustrum na de heroprichting vieren.

Antoniusfeest met 4 nieuwe leden

[picasaView userid=”115574747566389051966″ album=”20150125 Antoniusfeest”]

Zondag 25 januari a.s. vieren we in St. Anthonis “Groot St. Tunnis” ofwel het Antoniusfeest.

Om 10.30 uur is er een Plechtige Eucharistieviering in de

kerk van de Heilige Antonius Abt waarin vanzelfsprekend ook het St. Antoniusgilde aanwezig is. In deze viering zal pastoor Van der Sluis voorgaan. Het koor zingt de Antoniusmis van dorpsgenoot Jo de Jong.

Tijdens de mis zullen 4 nieuwe gildeleden de Eed van Trouw afleggen. De nieuwe leden zijn: pastoor Norbert van der Sluis, Marian van Tilborg – Reijntjes, Henk Deenen en Marcel Hermens. Pastoor Van der Sluis wordt als gildeheer geïnstalleerd. Na het afleggen van de eed wordt door de hoofdman bij de nieuwe leden het Antonius-insigne opgespeld.

Na afloop van de H. Mis stelt het gilde zich op voor de kerk. Hier zal de plechtige overvende-ling plaatsvinden van de koning, het kerkelijke gezag en wereldlijke gezag. Iedereen is van harte uitgenodigd in deze Plechtige Eucharistieviering aanwezig te zijn.

Aansluitend aan de Eucharistieviering is het teren voor leden.

Op youtube staat een interview met Pierre van de Berg: Verslag van de Antoniusviering

 

 

 

Gilde viert Antoniusfeest

Zondag 19 januari a.s. viert de deelparochie H. Antonius Abt te St. Anthonis het Antonius-feest. Om 10.30 uur is er een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de Heilige Antonius Abt waarin vanzelfsprekend ook het St. Antoniusgilde aanwezig is. In deze viering zal pastoor-gildeheer R. Kerssemakers voorgaan. De gezangen worden verzorgd door het Oellandkoor.

’s-Morgens komen alle leden samen, waarna gezamenlijk wordt opgetrokken naar het huis van de koning aan de Kleine Beekstraat. Van hieruit wordt, met het koningspaar, naar de kerk getrokken. Deze dag zal ook weer een standaardruiter mee op trekken.IMG_6176

Na afloop van de H. Mis stelt het gilde zich bij goed weer op voor de kerk. Hier de plechtige overvendeling plaatsvinden van de koning, de kerkelijke- en wereldlijke overheid. Aansluitend zal voor de leden het teren plaatsvinden.

IMG_6217

Antoniusfeest en afscheid pastoor Van Spreeuwel

Zondag 18 januari 2009 vierde de parochie van de H. Antonius Abt te St. Anthonis het jaarlijkse Antoniusfeest. Dit jaar stond het Antoniusfeest helaas ook in het teken van het afscheid van pastoor/gildeheer Fr. van Spreeuwel. Pastoor Van Spreeuwel was bij de voorbereiding betrokken om het slapende gilde, eind 2006, wakker te maken. Het was zijn idee om tijdens het Antoniusfeest in januari 2007, de officiële presentatie en de eedaflegging van de eerste leden in de parochiekerk van St. Anthonis te laten plaats vinden. En waren de weersvooruitzichten slecht en regende het die ochtend vroeg nog pijpenstelen: om 08.00 uur was het droog en bleef het droog tot in de middag. Om 10.00 uur was een Plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de Heilige Antonius Abt te St. Anthonis waarin vanzelfsprekend ook het gilde aanwezig was.

Even voor 10 uur werdde pastoor/gildeheer bij de pastorie afgehaald en naar de kerk begeleid waar hij voorging in de Eucharistieviering. Tijdens deze viering werden de 4 in de laatste ledenvergadering aangenomen leden: Marleen Verblakt-van Erp, Ria van Erp-Weerts, Corrie Peeters-van der Weijst en Rinie Bloemen geïnstalleerd als gildebroeder of gildezuster door het afleggen van de eed van trouw. Hierna kregen zij door de hoofdman het Antoniusinsigne opgespeld. De pastoor benadrukte in zijn afscheidspreek dat hij steeds“mens onder de mensen” heeft willen zijn, pastor voor iedereen zonder uitzondering. Het door hem gekozen thema van deze afscheidsviering luidde dan ook: “om mens voor een mens te zijn zo is God in ons midden”. Pastor Frans van Spreeuwel was op deze wijze in ons midden: hij was er voor iedereen, zonder uitzondering, hij nam en had tijd voor iedereen die hem aansprak, nodig had.

Als afscheidscadeau van de parochies van St. Anthonis, Ledeacker en Oploo kreeg de pastor een cheque overhandigd van € 8.500,00. Een teken van grote dankbaarheid van en betrokkenheid met de pastor die noodgedwongen afscheid moet nemen van parochies en parochianen die hem zo lief zijn. Het was dan helemaal begrijpelijk dat de pastor zijn emoties niet kon onderdrukken. De parochianen zien hem zeer node vertrekken. Hij eindigde met de woorden: “ik houd van jullie allemaal”.

Verslag Antoniusfeest

20 januari 2008
In een goed gevulde kerk vierde de parochie op zondag 20 januari in een plechtige Eucharistieviering het patroonsfeest van de parochie. Vanzelfsprekend was ook het St. Antoniusgilde aanwezig. Om 09.30 uur werden koning en koningin bij hun woning aan de Molenstraat door het gilde afgehaald om vervolgens tijdig in de kerk aanwezig te kunnen zijn. De mis werd opgeluisterd door het parochieel gemengd koor samen met een ensemble van harmonie St. Cecilia, dat de door de Jo de Jong gecomponeerde Antoniusmis ten gehore bracht. In zijn overweging ging pastoor Van Spreeuwel in op de betekenis van de afbeeldingen op het vaandel, aan de ene zijde de beeltenis van St. Antonius Abt en aan de andere zijde een monstrans met het heilig Sacrament, alsmede op de betekenis van het rad van Catharina op de vaandelstok. Verder ging hij in op de straatnamen rond het Antoniuspark die verband houden met het leven van de heilige Antonius. De pastoor spoorde het gilde aan om het oude gebruik van“köpkesmert” weer te activeren. Na de voorbeden werd door de pastoor het vaandel ingezegend. Ook werden de borstschilden, gemaakt door edelsmid Noud Peters, voor de leden van de overheid en twee kruisbogen ingezegend. Van deze 4 borstschilden is een schild door de edelsmid geschonken. Aan het einde van de viering werd door 8 leden (zie nieuwsbericht hieronder) de eed van trouw afgelegd. Na afloop vond buiten de overvendeling plaats van koning, koningin, kerkelijk en wereldlijk gezag. Tot slot gaven de 3 vendeliers op het grasveld van de Brink een vendeldemonstratie. Ondanks de sterke wind konden zij hun vorderingen aan het publiek tonen.

Na afloop van het officiële gebeuren was er voor de leden en genodigden een uitstekend verzorgde Brabantse koffietafel in Grand-café Bos en volgde het teren. Tijdens de koffietafel konden de leden het prachtige schild van koning Harrie van Erp bewonderen met de diverse afbeeldingen, voorstellende het actieve leven van de koning. Op de achterzijde van het schild is een zeer persoonlijke en ontroerende tekst van de koning over zijn overleden moeder en zus ingegraveerd. Ook dit prachtige koningschild is gemaakt door onze plaatselijke edelsmid.